LET OP ! Deze website is verouderd!! Voor de actuele webshop kunt u gaan naar www.ritsfire.nl. PRIJZEN EN VOORRADEN KLOPPEN NIET OP WWW.QKACHELS.NL

Download algemene voorwaarden

AlgemeneAlgemene leveringsvoorwaarden Q-kachelS Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Q-kachelS en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens Q-kachelS te verrichte leveringen en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden. 2. Alle door Q-kachelS uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Artikel 2 Prijsaanpassing 1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat Q-kachelS deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te annuleren, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel IX-lid 7 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%. 2. Q-kachelS is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen. 3. Q-kachelS is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-percentage, mogen door Q-kachelS aan de wederpartij worden doorberekend. 5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door Q-kachelS kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden tenzij het een consumentenkoopovereenkomst betreft en vooraf is bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedragen en de oorzaak van die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.

Algemene leveringsvoorwaarden Q-kachelS b.v. 2017

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Q-kachelS b.v. en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens Q-kachelS b.v. te verrichte leveringen en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden.

2. Alle door Q-kachelS b.v. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 2 Prijsaanpassing

1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat Q-kachelS b.v. deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te annuleren, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel IX-lid 7 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%.

2. Q-kachelS b.v.is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen.

3. Q-kachelS b.v.is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-percentage, mogen door Q-kachelS b.v. aan de wederpartij worden doorberekend.

5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door Q-kachelS b.v. kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden tenzij het een consumentenkoopovereenkomst betreft en vooraf is bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedragen en de oorzaak van die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.

Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. De door Q-kachelS b.v. vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Q-kachelS b.v. noch know-how die van Q-kachelS b.v. afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van Q-kachelS b.v..

Wanneer Q-kachelS b.v.– om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.

Artikel 4 Levertijd

1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan ondermeer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door Q-kachelS b.v. te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is ondermeer van belang: de dag van ontvangst door Q-kachelS b.v. van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.

2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat Q-kachelS b.v. in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan Q-kachelS b.v. een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Eventueel door Q-kachelS b.v. te verrichten meerwerk zal -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – en gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

Artikel 5 Risico-overgang

1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Q-kachelS b.v., die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Q-kachelS b.v. is te wijten.

2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.

Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Q-kachelS b.v. aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.

Artikel 6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Q-kachelS b.v. in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Q-kachelS b.v. is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften.

Artikel 7 Taken wederpartij

1. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van Q-kachelS b.v. behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door Q-kachelS b.v. te verrichten werkzaamheden is geschied;

b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.

d. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan.

Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden – of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen – op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de ten gevolge daarvan voor Q-kachelS b.v. ontstane redelijke kosten, onder meer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan Q-kachelS b.v. te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door Q-kachelS b.v. worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de wederpartij.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Q-kachelS b.v. behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die Q-kachelS b.v. op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.

Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van Q-kachelS b.v. – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan Q-kachelS b.v.af te geven.

Artikel 9 Betaling en annulering

1. Betalingen geschieden á contant tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Q-kachelS b.v..

2. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door Q-kachelS b.v. aan te wijzen rekening.

3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient girale betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft Q-kachelS b.v. het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%.

5. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan Q-kachelS b.v. te worden vergoed.

Wanneer Q-kachelS b.v.in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door Q-kachelS b.v. gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door Q-kachelS b.v. worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.

7. Bij annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van hetgeen koper/ opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat Q-kachelS b.v. door de annulering aan schade en gederfde winst lijdt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Q-kachelS b.v. als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van Q-kachelS b.v. beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. Q-kachelS b.v. zal niet tot meer gehouden kunnen worden.

2. Q-kachelS b.v.is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer Q-kachelS b.v. wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.

3. Q-kachelS b.v. aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot -vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

4. Indien Q-kachelS b.v. niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Q-kachelS b.v. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van Q-kachelS b.v.is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

5. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door Q-kachelS b.v. geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Q-kachelS b.v. of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.

Wanneer Q-kachelS b.v. een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in achtnemen door de wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteen producten.

Q-kachelS b.v. is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingsysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door Q-kachelS b.v. geleverde of gepresteerde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters

1. Wanneer aan Q-kachelS b.v. niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer Q-kachelS b.v. deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de wederpartij.

Wanneer een en ander wél een gevolg is van een gebrek in de zaken of van de werkzaamheden, geldt het bepaalde in artikel 10.

3. Wanneer Q-kachelS b.v. niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagt de wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie. Wanneer Q-kachelS b.v. dit wel in opdracht van de wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst Q-kachelS b.v.er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters.

Wanneer aan Q-kachelS b.v. niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer Q-kachelS b.v.de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

Artikel 12 Webwinkel Garantie & Retour en prijzen. (dit artikel staat ook op de website vermeld. Mocht er tussentijds wettelijke aanpassingen plaatsvinden dan gaan deze altijd voor op andere regelingen)

Prijzen
De prijzen welke op de website zijn vermeld, zijn indicatieve en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Voor de actuele prijs dient u altijd eerst navraag te doen. Q-kachelS b.v. behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen direct of achteraf door te berekenen. Artikelen welke een nul waarde hebben of aannemelijk foutief geprijsd, zullen niet geleverd worden voor het vernoemde bedrag. Voor de actuele prijs kunt u bellen met de klanten service 0320-412111 of via de email
info@qkachels.nl

Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd, Uitgezonderd zijn producten waar vermeld is dat dit niet het geval is zoals bijvoorbeeld Flexibel rookkanaal ( wordt altijd op maat gemaakt), glasplaten stalenvloerplaten. Let op er zijn meer producten, het staat altijd specifiek vermeld. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en  in de originele staat en verpakking aan QkachelS geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@qkachels.nl of telefonisch 0320412111. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en controle hiervan terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op: 
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is. Zijn deze producten niet               retourneerbaar.

 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 e. Artikelen welke speciaal / specifiek voor de klant besteld zijn;

Garantie

Op al onze producten geldt fabrieksgarantie. Vraag hierna bij de klantenservice info@qkachels.nl of telefonisch 0320412111

Artikel 13 Geschillenregeling

Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter en zullen plaats vinden in arrondissement  waar QkachelS is gevestigd.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Q-kachelS b.v.
 Inschrijving in de Kamer van Koophandel  onder nummer 67549047

BTWnr: NL8570125B01

 

Inschrijving in de Kamer van Koophandel onder nummer 39079945 leveringsvoorwaarden Q-kachelS Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Q-kachelS en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens Q-kachelS te verrichte leveringen en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden. 2. Alle door Q-kachelS uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Artikel 2 Prijsaanpassing 1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat Q-kachelS deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te annuleren, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel IX-lid 7 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%. 2. Q-kachelS is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen. 3. Q-kachelS is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-percentage, mogen door Q-kachelS aan de wederpartij worden doorberekend. 5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door Q-kachelS kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden tenzij het een consumentenkoopovereenkomst betreft en vooraf is bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedragen en de oorzaak van die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.
Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. 1. De door Q-kachelS vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Q-kachelS noch know-how die van Q-kachelS afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van Q-kachelS. Wanneer Q-kachelS – om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt. Artikel 4 Levertijd 1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan ondermeer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door Q-kachelS te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is ondermeer van belang: de dag van ontvangst door Q-kachelS van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten. 2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat WarmeSfeer in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan Q-kachelS een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Eventueel door Q-kachelS te verrichten meerwerk zal -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – en gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben. Artikel 5 Risico-overgang 1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Q-kachelS, die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Q-kachelS is te wijten. 2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.
Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer WarmeSfeer aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling. Artikel 6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Q-kachelS in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Q-kachelS is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften. Artikel 7 Taken wederpartij 1. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat: a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van Q-kachelS behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door WarmeSfeer te verrichten werkzaamheden is geschied; b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn; c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten. d. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan. Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden – of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen – op het overeengekomen tijdstijp wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de tengevolge daarvan voor Q-kachelS ontstane redelijke kosten, ondermeer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan Q-kachelS te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door Q-kachelS
worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de wederpartij. Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 1. Q-kachelS behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die Q-kachelS op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen. Wanneer de zaken reeds zijn geinstalleerd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van Q-kachelS – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan Q-kachelS af te geven. Artikel 9 Betaling en annulering 1. Betalingen geschieden á contant tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Q-kachelS. 2. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door Q-kachelS aan te wijzen rekening. 3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient girale betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum. 4. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft Q-kachelS het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%. 5. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan Q-kachelS te worden vergoed. Wanneer Q-kachelS in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door Q-kachelS gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door Q-kachelS worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.
7. Bij annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van hetgeen koper/ opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat Q-kachelS door de annulering aan schade en gederfde winst lijdt. Artikel 10 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Q-kachelS als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van Q-kachelS beperkt tot kostenloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze vervanging van de geleverde of de geinstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. Q-kachelS zal niet tot meer gehouden kunnen worden. 2. Q-kachelS is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer Q-kachelS wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde. 3. Q-kachelS aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot -vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 4. Indien Q-kachelS niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Q-kachelS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.Van overmacht van Q-kachelS is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.
5. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door Q-kachelS geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Q-kachelS of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten. Wanneer Q-kachelS een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet inachtnemen door de wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenprodukten. Q-kachelS is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingsysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door Q-kachelS geleverde of gepresteerde. Artikel 11 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters 1. Wanneer aan Q-kachelS niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer Q-kachelS deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10. 2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de wederpartij. Wanneer een en ander wél een gevolg is van een gebrek in de zaken of van de werkzaamheden, geldt het bepaalde in artikel 10. 3. Wanneer Q-kachelS niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagt de wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie. Wanneer Q-kachelS dit
wel in opdracht van de wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10. 4. In catalogie, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst Q-kachelS er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiele afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters. Wanneer aan Q-kachelS niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer Q-kachelS de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10. Artikel 12 Geschillenregeling Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter. Artikel 13 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Q-kachelS is een onderdeel van Quality logS QS
Inschrijving in de Kamer van Koophandel onder nummer 39079945